ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV KANDIDÁTOV

Vitajte v Adecco Slovakia, s.r.o. Tešíme sa, že Vám budeme napomáhať pri ďalšom rozvoji Vašej kariéry. Ako možno očakávať, pre účely riadneho poskytovania našich služieb získavame a využívame Vaše osobné údaje.

Adecco sa zaviazalo chrániť a dodržiavať Vaše právo na súkromie. Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov kandidátov opisuje Vaše právo na ochranu súkromia ohľadom Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame, ako i kroky ktoré podnikáme, aby sme ochránili Vaše súkromie. Vieme, že je to dlhé, ale prosím prečítajte si toto Vyhlásenie pozorne. Nasleduje zoznam, takže pokiaľ chcete, môžete sa zamerať priamo na časti, o ktoré máte záujem.

Zoznam

Objasnenie niektorých pojmov
Aké osobné údaje spoločnosť získava a používa?
Prečo používame Vaše osobné údaje?
Čo na to vraví zákon?
Musíte nám poskytnúť osobné údaje, o ktoré požiadame?
Spracovávame Vaše osobné údaje bez akéhokoľvek ľudského zásahu?
Ako dlho si ponechávate moje osobné údaje?
Poskytujeme Vaše osobné údaje tretím stranám?
Prenášame Vaše osobné údaje mimo Európsku úniu?
Aké sú Vaše práva?
Ako je to so zabezpečením údajov pri používaní systémov Adecco?
Ako riešime zmeny v tomto Vyhlásení?

Objasnenie niektorých pojmov

Predovšetkým potrebujeme mať jasno v tom, ako v tomto vyhlásení používame niektoré slová.

Môže sa to zdať zrejmé, ale v tomto Vyhlásení ste označený ako ‚Kandidát‘ alebo ‚Vy‘. Pokiaľ hovoríme ako ‚my‘ alebo ‚Spoločnosť‘, myslíme tým ADECCO Slovakia, s.r.o., Ajilon Slovakia, s.r.o., Adecco Business Solutions, s.r.o. Svoje sídlo máme v Digital Park III., Einsteinova 19, 851 01 Bratislava, Slovensko. Spoločnosť je súčasťou skupiny Adecco Group, najväčšieho poskytovateľa HR služieb na svete. Prostredníctvom rôznych svojich spoločností a obchodných spojení poskytuje Adecco Group rad aktivít v rámci HR (ľudské zdroje), ako je sprostredkovanie zamestnania, dočasné prideľovanie, mzdové služby, nábor & výber, hodnotenie, zmeny povolania, rozvoj talentu, príprava & vzdelávanie, pomoc pri zmene zamestnania a medzinárodná mobilita (‘naše Aktivity’).

Na vykonávanie našich Aktivít používa Spoločnosť niekoľko IT systémov. V niektorých prípadoch poskytuje Spoločnosť Samoobslužný portál (‘Portál’) pre svojich kandidátov/personál. Portál vám umožňuje vyhľadávať a uchádzať sa o pracovné miesta, ktoré Spoločnosť a jej sesterské spoločnosti inzerujú a ktoré by vyhovovali Vašim záujmom, zručnostiam a/alebo skúsenostiam, v miestach, v ktorých ste prejavili záujem pracovať.

A konečne je to vyhlásenie ohľadom informácií o ľuďoch – ako ste Vy a Vaša rodina. Obsahuje údaje o Vás, ale tiež názory na Vás a Vaše názory (napríklad „Som futbalový fanúšik“). Nejde

o informáciu o Spoločnosti (aj keď sa oba údaje niekedy prekrývajú). Tomuto typu informácií sa niekedy vraví ‚Osobné údaje‘, ‚Osobne identifikovateľné údaje‘ alebo ‚Oii‘. V tomto Vyhlásení používame výraz ‚Osobné údaje‘.

Aké osobné údaje spoločnosť získava a používa?

Osobné údaje, ktoré spoločnosť obvykle získava, zahŕňajú najmä:

Vaše meno, dátum a miesto narodenia, kontaktné údaje a kvalifikáciu (vzdelanie, školenia a stáže) a akékoľvek ďalšie údaje, ktoré ste uviedli vo svojom súhrnnom životopise alebo CV;

či sa na Portál prihlásite s použitím svojho účtu na LinkedIn alebo účtu na iných sociálnych médiách: údaje z Vášho profilu;

pokiaľ sa obrátite na nás, v niektorých prípadoch si ponecháme záznam tejto korešpondencie;

spätnú väzbu o Vás od našich pracovníkov a tretích strán; pokiaľ poskytujete spätnú väzbu o iných, obvykle si ju ponecháme tiež, a je to zároveň osobná informácia o Vás (koniec koncov ide o Váš názor);

môžeme tiež získavať údaje o Vašich návštevách na našich webových stránkach/Portáli, vrátane (najmä) Vašej IP adresy, prehliadača, časových značiek, umiestnenia, weblogov a ďalších komunikačných údajov a zdrojov, do ktorých vstupujete. Tieto údaje vám v budúcnosti uľahčia návštevy našich webových stránok/Portálu. Mohli by sme Vám napríklad navrhnúť pracovné miesta, ktoré ponúkajú pobočky blízko miesta, kde ste sa nachádzali v dobe, kedy ste nás kontaktovali;

môžeme tiež získavať osobné údaje pre marketingové účely a analýzy, vrátane informácií, ako odpovedáte na e-mailové, sms, telefonické a ďalšie marketingové kampane;

fotografie a videá z Vašej účasti na školení a podobných aktivitách (pri takej aktivite budete mať možnosť požiadať, aby Vás nenatáčali alebo nefotografovali);

podrobnosti ohľadom prípadnej invalidity a akýchkoľvek úpravách, ktoré pre Vás môžeme na pracovisku vykonať; a v niektorých prípadoch budeme tiež získavať osobitné kategórie osobných údajov, tam kde nám to umožňuje zákon (alebo v niektorých krajinách sa Vás spýtame na Váš pôvod kvôli monitoringu rovnakých príležitostí).

Prečo používame Vaše osobné údaje?

Spoločnosť získava a spracováva osobné údaje:

aby Vám poskytla služby, ktoré od nás očakávate, ako je vyhľadávanie vhodných pracovných pozícií/pridelení, o ktoré sa môžete uchádzať, pomoc so zaškoľovaním alebo uľahčenie procesu uchádzania sa o pracovné miesto/pridelenie. To zahŕňa zasielanie Vášho CV budúcim zamestnávateľom na ich posúdenie a Vaše informovanie o budúcich pracovných príležitostiach e-mailom, telefonicky, poštou a/alebo inými spôsobmi komunikácie;

s Vaším súhlasom môžeme Vaše kontaktné údaje použiť tiež na priamy marketing, napríklad prostredníctvom e-mailu, odosielaním správ alebo telefonicky;

aby ďalej rozvíjala, testovala a zdokonaľovala naše webové stránky/Portál, alebo iné existujúce alebo nové systémy/procesy na zdokonalenie služieb pre Vás; to prebieha najmä v kontexte nových IT systémov a procesov, takže údaje o Vás môžu byť použité pri testovaní týchto nových IT systémov a procesov, kde simulované dáta nemôžu plne duplikovať operácie takého nového IT systému;

na vykonávanie štúdií a štatistického a analytického výskumu, napríklad na porovnanie účinnosti nášho umiestnenia kandidátov do rôznych odvetví

a zemepisných oblastí a na úsilie o určenie faktorov, ktoré by mohli ovplyvniť akékoľvek rozdiely, ktoré identifikujeme;

na prenos osobných údajov tretím stranám (viď nižšie);

v prípade nutnosti na splnenie akýchkoľvek právnych povinností;

môžeme tiež spracovávať Vaše osobné údaje za účelom:

podpory bezpečnosti a ochrany ľudí, priestorov, systémov a majetku;

sledovania dodržiavania interných zásad a postupov;

spravovania komunikačných a iných systémov, ktoré používa Adecco Group (vrátane interných kontaktných databáz);

vyšetrovania alebo reakcie na incidenty a sťažnosti;

v prípade vyhotovovania fotografií alebo videozáznamov zo školenia, za účelom interného nahlásenia, že školenie prebehlo a jeho obsah (napríklad v interných aktualizáciách) a tiež predaja podobných školení interne a externe tretím stranám;

splnenia povinností a práv a spolupráce pri vyšetrovaniach vykonávaných políciou, vládou alebo regulačnými orgánmi; a účasti v akomkoľvek potenciálnom alebo skutočnom nákupe alebo predaji alebo spoločnom podniku týkajúceho sa celého alebo časti podniku alebo spoločnosti, na ktorých sa akýkoľvek člen Adecco Group praje podieľať.

Čo na to vraví zákon?

Zákon od nás požaduje, aby sme na spracovanie osobných údajov, ktoré o Vás máme, mali zákonný dôvod.

Pokiaľ pracujete so spoločnosťou Adecco alebo jej prostredníctvom, je naše spracovávanie osobných údajov pre všetky tieto účely založené na účeloch spracovávania, akými sú plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (účely 1 a 6 – 7), spracovávanie nevyhnutné na splnenie našich zákonných povinností (účel 6 – 7) a/alebo spracovávanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Adecco pri uplatňovaní základných práv svojich a svojich zamestnancov za účelom podnikania spôsobom, ktorý nepatrične nenarušuje Vaše záujmy alebo základné práva a slobody (účely 1 – 5 a 7). Pokiaľ je spracovávanie nevyhnutné pre oprávnené záujmy Adecco, uisťujeme Vás, že spracovávanie je vykonávané takým spôsobom, že naše oprávnené záujmy prevažujú nad akýmkoľvek záujmom jednotlivca. Budeme spracovávať Vaše osobné údaje z iných než z týchto dôvodov iba s Vaším súhlasom (iný dôvod spracovania).

Musíte nám poskytnúť osobné údaje, ktoré si vyžiadame?

Nie ste povinní poskytovať nám svoje osobné údaje, ale pre nás je viac-menej nemožné pracovať s Vami a poskytovať Vám naše služby, bez toho aby ste nám ich poskytli.

Spracovávame Vaše osobné údaje bez akéhokoľvek ľudského zásahu?

Áno, príležitostne. Spoločnosť môže použiť automatické systémy/procesy a automatické rozhodovanie (ako je profilovanie), aby sme poskytli Vám a našim klientom služby, ktoré od nás vyžadujete. Napríklad, pokiaľ naši klienti hľadajú kandidátov na pracovné miesta, môžeme preskúmať naše zoznamy kandidátov s použitím automatizovaných kritérií, ktoré vyhodnocujú Vašu dostupnosť, znalosti, platovú úroveň a za niektorých okolností predchádzajúcu spätnú väzbu, ktorú sme získali od klientov, za účelom zostavenia zoznamu kandidátov, ktorí najpravdepodobnejšie spĺňajú požiadavky klienta. To znamená, že niekedy môže byť Vaše postavenie v zozname vyššie než u ostatných, podľa toho, ako sa tieto faktory zhodujú s potrebami klientov.

Ako dlho si ponechávate moje osobné údaje?

Spoločnosť si môže ponechať Vaše osobné údaje až po dobu 2 rokov potom, čo sa u nás zaregistrujete. Pokiaľ sa vám podarí nájsť zamestnanie naším prostredníctvom, bude Spoločnosť potrebovať ponechať si Vaše osobné údaje dlhšie, aby splnila svoje existujúce zákonné a zmluvné povinnosti. Všeobecne si ponechávame vaše osobné údaje ohľadom daní, pracovných zmlúv a akýchkoľvek finančných informácií (vrátane údajov z výplatných listín a údajov ohľadom mzdy atď.) po dobu 10 rokov a ostatné osobné údaje po dobu 2 rokov.

Poskytujeme Vaše osobné údaje tretím stranám?           

Ako je uvedené vyššie, obvykle poskytujeme Vaše údaje tretím stranám. Deje sa tak za účelom splnenia účelov uvedených vyššie. Činíme tak za nasledujúcich okolností:

Našim dodávateľom. Môžeme napríklad najať dodávateľa na vykonávanie administratívnej a prevádzkovej podpory nášho vzťahu s Vami. Dodávateľ/ia bude (budú) subjektom zmluvných a ďalších právnych záväzkov o zachovaní dôvernosti Vašich údajov a rešpektovaní Vášho súkromia, a bude(budú) mať prístup iba k údajom, ktoré potrebujú na výkon svojich činností; takými typickými dodávateľmi sú dodávatelia IT (ktorí robia hosting alebo podporujú naše IT systémy, vrátane informácií o Vás), firmy pre správu budov (ktoré dohliadajú na bezpečnosť našich budov a preto o Vás potrebujú vedieť, aby umožnili prístup do našich budov) a poskytovatelia administratívnej podpory v oblasti vedenia financií a účtovníctva (ktorí môžu mať potrebu nakladať s údajmi

o kandidátoch za účelom spracovávania účtov záväzkov a pohľadávok). Môžeme tak najímať dodávateľov, ktorí poskytujú služby a riešenia IT technológií, čo môže zahŕňať video pohovory a nástroje na posúdenie zručností.

Členom spoločností Adecco group v iných krajinách. Tie sa môžu nachádzať v Európskej únii alebo mimo nej; rôzni členovia skupiny plnia rôzne funkcie a následkom toho môžu byť im poskytnuté Vaše osobné údaje z rôznych dôvodov:

údaje sú poskytnuté členom skupiny Adecco group, ktorí poskytujú funkcie IT pre spoločnosti Adecco po celom svete; tieto funkcie IT sa nachádzajú v Prahe v Českej republike, v Nemecku a vo Francúzsku.

údaje sú poskytnuté tiež dcérskym spoločnostiam Adecco po celom svete, pokiaľ ste vyjadrili záujem o pracovné príležitosti na tomto trhu alebo členovia Adecco Group zistia, že môžete mať konkrétne znalosti a schopnosti, ktoré sa na tomto trhu vyžadujú alebo sú na ňom užitočné. Zoznam krajín, v ktorých pôsobíme, je k dispozícii pod funkciou ‚zvoľte si krajinu‘ na našich webových stránkach www.adecco.com

Našim klientom/budúcim zamestnávateľom: Vaše údaje budeme poskytovať  našim klientom, ktorí ponúkajú pracovné miesta/pridelenia, o ktoré by ste mohli mať záujem, alebo ktorí sa zaujímajú o Váš profil. Sú voči nám i Vám zmluvne i inak zaviazaní povinnosťou mlčanlivosti ohľadom Vašich osobných údajov;Vaše údaje budeme poskytovať  vládnym, policajným, regulatórnym orgánom alebo orgánom vynútenia práva, pokiaľ sa podľa nášho vlastného uváženia domnievame, že sme zo zákona povinní alebo splnomocnení tak učiniť alebo by bolo rozumné tak učiniť; a

Ako súčasť hĺbkovej kontroly týkajúcej sa (alebo vykonania) zlúčenia, splynutia alebo inej obchodnej transakcie, môžeme mať potrebu poskytnúť Vaše údaje potenciálnemu predávajúcemu alebo kupujúcemu a ich poradcom.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo Európsku úniu?

Vaše údaje môžu byť prenášané a spracovávané v jednej alebo viacero ďalších krajinách v rámci Európskej únie alebo mimo nej. Úplný zoznam krajín, v ktorých pôsobíme, je k dispozícii pod funkciou ‚zvoľte si krajinu‘ na našich webových stránkach www.adecco.com.

Vaše údaje prenášame mimo priestor EÚ iba do krajín, ktoré Vám podľa názoru Európskej komisie ponúkajú zodpovedajúcu úroveň ochrany (zoznam týchto krajín je k dispozícii tu: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm), alebo kde Adecco Group zaviedla primerané záruky na dosiahnutie zachovania ochrany Vašich údajov (na to obvykle používame jednu z foriem zmluvy o prenose údajov, ktoré schválila Európska komisia, ktorých exempláre sú k dispozícii tu: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm).

Aké sú Vaše práva? 

Právo na prístup a získanie kópie Vašich osobných údajov

Ste oprávnení vyžadovať potvrdenie, či spracovávame akékoľvek Vaše osobné údaje. Pokiaľ tomu tak je, môžete mať prístup k niektorým svojim osobným údajom (cez Portál) a k určitým informáciám o tom, ako sú spracovávané. V niektorých prípadoch nás môžete požiadať, aby sme vám poskytli elektronickú kópiu Vašich osobných údajov.

Právo na opravu Vašich osobných údajov

Pokiaľ môžete preukázať, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, nie sú správne, môžete požiadať, aby tieto údaje boli aktualizované alebo inak opravené. Pokiaľ je to možné, vyzývame Vás, aby ste vstúpili na samoobslužný Portál a aktualizovali svoje osobné údaje priamo.             

Právo byť zabudnutý/právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo požiadať, aby sme obmedzili spracovávanie Vašich osobných údajov a/alebo Vaše osobné údaje vymazali. Môžete o to požiadať kedykoľvek a Adecco vyhodnotí, či by sa Vašej požiadavke malo vyhovieť, avšak toto právo závisí na akýchkoľvek zákonných právach alebo povinnostiach, ktoré môžeme mať ohľadom uchovávania údajov. V situáciách, keď v súlade so zákonom rozhodneme, že Vaša požiadavka na vymazanie Vašich osobných údajov musí byť splnená, učiní tak Adecco bez zbytočného odkladu. Majte prosím na pamäti, že ako náhle budú Vaše údaje vymazané – že Spoločnosť už Vám možno nebude schopná poskytovať služby. Pokiaľ sa chcete v spoločnosti znovu zaregistrovať, budete musieť znovu poskytnúť svoje osobné údaje.

Právo na námietku 

Pokiaľ sa spracovávanie Vašich osobných údajov spoločnosťou opiera o oprávnený záujem spoločnosti (a nie o iný dôvod spracovávania) alebo sa týka priameho marketingu, máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich údajov Spoločnosťou s odkazom na Vašu konkrétnu situáciu.

Pokiaľ chcete uplatniť akékoľvek Vaše právo, prihláste sa láskavo na samoobslužný Portál alebo zašlite e-mail na privacy@adecco.sk.

Pokiaľ nám posielate e-mail ohľadom uplatnenia Vašich práv, môže Vás Spoločnosť požiadať

o oznámenie totožnosti prv než aktivujete svoju žiadosť.

A konečne, máte právo podať sťažnosť na orgán na ochranu osobných údajov v mieste, kde žijete

a pracujete, alebo v mieste, kde podľa Vás problém ohľadom Vašich osobných údajov vznikol.

Ako je to so zabezpečením údajov pri používaní systémov Adecco?

Zodpovedáte za zabezpečenie Vašich prihlasovacích údajov na Portál, najmä za heslo, ktoré sme Vám pridelili alebo ktoré ste si zvolili. Tieto prihlasovacie poverenia sú pre Vaše vlastné použitie. Nie ste oprávnený poskytovať svoje poverenia alebo iné podrobnosti k účtu akejkoľvek ďalšej osobe (osobám).

Ako nás môžete kontaktovať?

Pokiaľ máte nejaké otázky alebo obavy ohľadom nášho Vyhlásenia, máte záujem o ďalšie informácie o našom spôsobe ochrany Vašich osobných údajov (napríklad pri ich prenose mimo Európu) a/alebo pokiaľ chcete kontaktovať našu zodpovednú osobu (DPO) alebo Vaše miestne vedenie zodpovedné za ochranu súkromia, zašlite nám prosím e-mail na adecco.globalprivacy@adecco.com alebo na miestne vedenie zodpovedné za ochranu súkromia privacy@adecco.sk.

Ako riešime zmeny v tomto Vyhlásení?

Podmienky tohto Vyhlásenia sa môžu priebežne meniť. Uverejníme akékoľvek podstatné zmeny ohľadom tohto Vyhlásenia prostredníctvom príslušných oznámení, buď na týchto webových stránkach alebo Vás budeme kontaktovať s použitím ďalších komunikačných kanálov.

Tím Adecco

V 1. januára 2018