Twoje dane mogą być przekazywane i przetwarzane w jednym lub w kilku państwach znajdujących się w Unii Europejskiej lub leżących poza jej granicami. Pełna lista państw, w których prowadzimy działalność jest dostępna na naszej stronie www.adecco.com.

Będziemy przekazywać Twoje dane wyłącznie do państw spoza Unii Europejskiej, które zdaniem Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni poziom ochrony twoim danym (wykaz tych państw jest dostępny tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en ) 

lub w przypadku gdy Grupa Adecco wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia, by chronić prywatność Twoich danych (w ramach zabezpieczeń przeważnie korzystamy z którejś z form umów o przetwarzania danych, które są zatwierdzone przez Komisję Europejską; kopie umów są dostępne pod adresem : https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en ).

Dane osobowe udostępniane innym europejskim podmiotom Grupy Adecco objęte są wewnątrzgrupowymi Umowami Powierzenia Danych, które zachowują wymogi związane z Prawami Ochrony Danych. Dodatkowo Europejskie Klauzule Umowne stanowią część naszych umów wewnątrzgrupowych, aby właściwie zabezpieczyć przetwarzanie Twoich danych osobowych w przypadku, gdy zażyczysz sobie ich przetwarzania poza terytorium Uni Europejskiej czy Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Wyjaśnienie terminów

Wyjaśnienie terminów

Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe aby:

 1. realizować usługi, których od nas oczekujesz, to jest znalezienia odpowiedniej dla Ciebie pracy, odpowiedniego projektu, szkolenia lub w celu ułatwienia Ci procesu aplikowania. Dotyczy to wysyłania Twojego CV do potencjalnych pracodawców oraz bieżącego informowania Cię o innych możliwych ofertach pracy drogą mailową, telefoniczną lub za pośrednictwem innych środków komunikacji;
 2. za Twoją zgodą przetwarzać je w celach marketingu bezpośredniego, np. drogą mailową, poprzez wiadomości tekstowe lub połączenia telefoniczne;
 3. dalej rozwijać, testować i usprawniać nasz Portal oraz inne istniejące lub nowe systemy/procesy, a także by móc zapewnić jeszcze lepsze usługi; wiąże się to przede wszystkim z nowymi systemami informatycznymi i procesami, do rozwoju których fikcyjne dane mogą nie dostarczyć w pełni miarodajnego wyniku testów;
 4. przeprowadzać analizy oraz badania statystyczne, na przykład w celu porównania efektywności zatrudnienia naszych kandydatów przez klientów w różnych sektorach działalności gospodarczej i lokalizacjach oraz próby określenia czynników, które mogą wpływać na wszelkie odnalezione przez nas różnice;
 5. udostępniać dane odbiorcom (patrz niżej);
 6. zapewnić zgodność z przepisami prawnymi, jeżeli jest to konieczne;
 7. oraz by:
  1. wspierać bezpieczeństwo i ochronę: ludzi, obiektów, systemów i aktywów;
  2. monitorować przestrzeganie wewnętrznych polityk i procedur;
  3. zarządzać systemami komunikacyjnymi i innymi systemami używanymi w Grupie Adecco (w tym wewnętrznymi bazami kontaktów);
  4. rozpatrywać incydenty i skargi oraz udzielać na nie odpowiedzi;
  5. promocji wewnętrznej przeprowadzonych sesji szkoleniowych oraz wykorzystania takich treści (w przypadku zdjęć i filmów z sesji szkoleniowych) do celów rynkowych, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych obejmujących inne podmioty. W takiej sytuacji poprosimy Cię uprzednio o wyrażenie wyraźnej zgody na takie działania.
  6. uczestniczyć w transakcjach nabycia, sprzedaży lub zawiązania spółki joint venture dotyczących całości lub części działalności gospodarczej lub spółki, w których jakikolwiek członek Grupy Adecco pragnie uczestniczyć.
Jakiego rodzaju dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Administratora?

Jakiego rodzaju dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Administratora?

Naszym obowiązkiem nałożonym przez prawo jest posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawnymi podstawami przetwarzania mogą być:

1. Wykonywanie umów oraz kroki podejmowane w celu ich zawierania.

Jeżeli już współpracujesz lub zamierzasz zacząć współpracę za naszym pośrednictwem, przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych dla wszystkich tych celów jest dokonywane w oparciu o podstawę prawną jaką jest wykonywanie umowy lub jej zawarcie (cel 1 oraz 6 i 7 powyżej). Te czynności mogą być dokonywane w celach takich jak znalezienie dopasowanej do Ciebie oferty pracy abyś mógł złożyć swoją aplikację lub zapewnienie Ci pomocy i wsparcia w szkoleniu i procesie ubiegania się o pracę.

2. Zgodność z wymaganiami prawnymi

Niekiedy przetwarzanie danych jest wymagane obowiązującymi przepisami prawa (cel 6 powyżej). Organy administracji państwowej takie jak np. podatkowe, finansowe czy ochrony danych mogą zażądać od nas danych osobowych w związku z regulacjami prawnymi z powodów przewidzianych przepisami prawa (np. zapobieganie lub wykrywanie przestępstw). W takich okolicznościach jesteśmy zobowiązani do przedstawienia właściwym organom Twoich danych.

3. Nasz uzasadniony interes

Przetwarzanie danych osobowych w celu uzasadnionego interesu Adecco jest niezbędne do realizacji jego podstawowych uprawnień oraz jego pracowników i osób współpracujących, w związku z realizacją założeń biznesowych, w sposób który nie narusza Twoich podstawowych  praw i wolności (cele:1, 3, 5 i 7 powyżej). Oznacza to, że podczas realizacji prawnie uzasadnionego interesu Adecco równoważymy Twoje interesy oraz podstawowe prawa i wolności z naszym uzasadnionym interesem do przetwarzania Twoich danych. To zapewnia, że  przetwarzanie Twoich danych będzie miało miejsce tylko wtedy, kiedy nasz uzasadniony interes przeważałby nad Twoimi interesami, prawami czy wolnościami.
Inną przesłanką przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda, o której poniżej.

4. Zgoda

W pewnych przypadkach, może być konieczne abyś dobrowolnie udzielił nam zgody dotyczącej przetwarzania Twoich danych z jednego bądź większej ilości powodów (np. cel 5 powyżej). W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę kontaktując się z nami mailowo : adecco.globalprivacy@adecco.com lub iodo@adecco.com .

 
Dlaczego przetwarzamy dane osobowe?

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe?

Co na to prawo?

Co na to prawo?

 • Prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz otrzymania kopii tych danych

Masz prawo zażądać otrzymania potwierdzenia, czy przetwarzamy jakiekolwiek Twoje dane osobowe. W przypadku ich przetwarzania, masz prawo do zażądania otrzymania od nas kopii Twoich danych. W niektórych przypadkach, masz prawo zażądania otrzymania od nas elektronicznej kopii Twoich danych. W ściśle określonych okolicznościach, masz prawo do żądania przeniesienia Twoich danych osobowych, co oznacza, że przekażemy je do danej strony trzeciej po twoim uprzednim żądaniu.

 • Prawo do wprowadzenia zmian w Twoich danych osobowych

Jeżeli zidentyfikujesz, że posiadane przez nas dane osobowe na Twój temat są nieprawidłowe, możesz poprosić o aktualizację lub jakąkolwiek poprawę tych danych osobowych.

 • Prawo do usunięcia danych/prawo do zapomnienia

W niektórych okolicznościach masz prawo zwrócić się z prośbą usunięcia Twoich danych osobowych. Możesz dokonać tego w każdym momencie, a Administrator oceni, czy Twoja prośba zostanie zrealizowana, jednakże prawo do usunięcia danych może podlegać szczególnym regulacjom w zakresie przechowywania naszego obowiązku przechowywania tych danych. W przypadku, gdy Twoje żądanie będzie zgodne z prawem Administrator usunie te dane bez zbędnej zwłoki. Prosimy pamiętać, że gdy dane zostaną usunięte, Administrator zaprzestanie świadczenia usług na Twoją rzecz. Jeżeli chcesz się ponownie zarejestrować się na stronie będziesz musiał/a ponownie wprowadzić swoje dane osobowe.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania

W niektórych okolicznościach masz prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jednak, w niektórych sytuacjach może to wpłynąć na ilość usług, które będziemy mogli Ci zaproponować.

 • Prawo do wniesienia sprzeciwu

Jeśli przetwarzanie Twoich danych przez Administratora odbywa się w ramach uzasadnionych interesów (i nie jest związane z jakąkolwiek inną podstawą prawną do przetwarzania danych) lub wiąże się z marketingiem bezpośrednim, masz prawo wnieść sprzeciw dotyczący przetwarzania twoich danych przez Spółkę, odnosząc się do konkretnej sytuacji.

 

Jeżeli chcesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, wyślij nam maila na adres: adecco.globalprivacy@adecco.com lub z lokalnym specjalistą ds. ochrony danych: iodo@adecco.com , lub skorzystaj z formularza .

Po wysłaniu emaila z żądaniem skorzystania z przysługujących Ci praw, będziemy potrzebowali skontaktować się z Tobą w celu identyfikacji przed rozpoczęciem realizacji Twojego żądania.

Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu zajmującego się ochroną danych osobowych, zgodnie z miejscem zamieszkania lub zatrudnienie, jeżeli stwierdzisz, że doszło do naruszenia Twoich praw w zakresie danych osobowych.

Czy musisz przekazać nam dane osobowe, o które cię poprosimy?

Czy musisz przekazać nam dane osobowe, o które cię poprosimy?

Na początku wyjaśnimy znaczenie niektórych terminów znajdujących się w niniejszej Informacji.

Choć może to być oczywiste, w niniejszej Informacji odnosząc się do Ciebie używamy wyrażenia „Kandydat” lub drugiej osoby liczby pojedynczej - „Ty”.

Gdy używamy wyrażenia „My” lub „Spółka”, rozumiemy przez to Adecco Poland sp. z o.o. bądź spółki zależne, tj. Adecco Staffing sp. z o.o., Adecco Consulting sp. z o.o., Modis Polska Sp. z o.o., wszystkie z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa.

Spółka wraz ze swoimi spółkami zależnymi należy do Grupy Adecco – największej na świecie agencji zatrudnienia. Za pośrednictwem swoich spółek Grupa Adecco świadczy szeroki zakres usług z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, w tym rekrutacji, oddelegowania, obsługi listy płac, zmiany ścieżki kariery zawodowej, rozwoju talentów, outplacementu i rozwiązań dotyczących testów sprawdzających umiejętności zawodowe (dalej: „Nasza Działalność”).

Na potrzeby wykonywania Naszej Działalności korzystamy z kilku systemów informatycznych. W niektórych przypadkach zapewniamy kandydatom dostęp do Portalu Samoobsługowego („Portal”). Za pośrednictwem Portalu możesz poszukiwać i aplikować na stanowiska, oferowane przez Spółkę i jej spółki zależne, które to oferty są zgodne z Twoimi zainteresowaniami, umiejętnościami lub doświadczeniem oraz preferowanymi lokalizacjami, w których szukasz pracy.

Na koniec, jest to oświadczenie dotyczące informacji i ludzi. Zawiera fakty o Tobie, ale także opinie o Tobie i które wyrażasz (na przykład „Jestem fanem piłki nożnej”). Nie chodzi tu o informacje o Spółce (chociaż czasami te dwa elementy się pokrywają). Tego typu informacje są czasami nazywane „danymi osobowymi”, „informacjami umożliwiającymi identyfikację”. W niniejszej Informacji używamy terminu „Dane osobowe”.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe bez jakiejkolwiek ingerencji człowieka?

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe bez jakiejkolwiek ingerencji człowieka?

Tak, Spółka może korzystać ze zautomatyzowanych systemów/procesów oraz ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji (np. profilowania), by świadczyć Tobie usługi zgodnie z Twoimi oczekiwaniami oraz by świadczyć usługi naszym klientom. Przykładowo, jeżeli nasi klienci szukają kandydatów do pracy, przeprowadzamy wyszukiwanie list kandydatów wykorzystując zautomatyzowane kryteria, które uwzględniają dostępność, umiejętności, stawki oraz w niektórych przypadkach udostępnione nam przez klientów informacje zwrotne, w celu sporządzenia tzw. krótkiej listy, która zawiera uszeregowany wykaz kandydatów, którzy w najwyższym stopniu spełniają wymagania klienta. Oznacza to, że od czasu do czasu twoja pozycja na liście może być wyższa od innych kandydatów; zależy to od tego, w jakim stopniu ww. czynniki odpowiadają potrzebom klientów.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Nie masz obowiązku przekazywać nam swoich danych osobowych, lecz bez ich podania nasza współpraca z Tobą oraz świadczenie dla Ciebie naszych usług będzie niemożliwe, o ile nie podasz nam wymaganego minimum informacji. Zakres przekazanych danych może też wpływać na zakres świadczonych przez nas usług.

Czy udostępniamy Twoje dane osobowe osobom trzecim?

Czy udostępniamy Twoje dane osobowe osobom trzecim?

Dane osobowe zbierane przez Adecco to między innymi:

 • Twoje imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe i kwalifikacje (wykształcenie, przebieg pracy zawodowej, szkolenia), dokumenty potwierdzające Twoją tożsamość oraz prawo do zatrudnienia jak również wszelkie informacje jakimi podzielisz się z nami w CV;
 • jeżeli zalogujesz się na Portalu za pośrednictwem konta mediów społecznościowych LinkedIn: dane Twojego profilu;
 • jeżeli skontaktujesz się z Nami, zachowamy zapis takiej korespondencji;
 • opinie o Tobie od naszego zespołu lub stron trzecich; Twoje opinie na temat innych podmiotów jeżeli ich udzielasz;
 • Twoje opinie o nas i świadczonych przez nas usługach w celu badania poziomu satysfakcji;
 • Zbieramy także informacje na temat Twojego korzystania z naszej strony, w tym między innymi informacje dotyczące adresu IP, rodzaju przeglądarki, znaku czasu, ruchu  w serwisie w Twoim państwie, wykorzystywanych przez Ciebie zasobów oraz dane dotyczące lokalizacji. Dzięki powyższym informacjom korzystanie z naszego Portalu będzie dla Ciebie prostsze w przyszłości. Podpowiemy na przykład oferty pracy, których obsługą zajmuje się biuro zlokalizowane w miejscowości, z której się z nami skontaktowałeś/aś;
 • Zbieramy również informacje do celów marketingowych i na potrzeby prowadzenia analiz, w tym informacje dotyczące Twoich odpowiedzi na maile, wiadomości tekstowe, połączenia telefoniczne i inne kampanie marketingowe. Przed wysłaniem do Ciebie komunikacji marketingowej zapytamy Cię uprzednio o Twoją wyraźną zgodę;
 • Zdjęcia i filmy sporządzone podczas rekrutacji prowadzonej za pomocą telekonferencji albo  Twojej obecności na szkoleniach lub podobnych wydarzeniach (w trakcie szkolenia możesz poprosić o nierobienie Ci zdjęć lub niefilmowanie Twojej osoby);
 • Dane dotyczące niepełnosprawności i związanych z tym udogodnień, które powinniśmy zapewnić Ci w miejscu pracy;
 • W niektórych przypadkach zbieramy również dane osobowe należące do szczególnej kategorii danych, inne niż dane o niepełnosprawności, jeżeli zezwalają nam na to przepisy prawa. Chcielibyśmy Cię także powiadomić, że Adecco przeprowadzi niezbędną ocenę stanowiącą element procesu rekrutacji, która może wymagać wykorzystania danych przekazanych do przetwarzania i umieści końcowe wyniki oceny w swojej bazie danych jako element procesu rekrutacyjnego.
 • Dodatkowo informujemy, że w toku procesu rekrutacji, możemy zapoznać się ze szczegółami Twojego profilu w mediach społecznościowych ( np. Facebobok, Twitter, LinkedIn itp.) oraz innymi publicznymi informacjami i nagraniami z Twoim udziałem, wyłącznie w celu oceny i ustalenia Twojego doświadczenia i kompetencji zawodowych i uzyskania wiedzy czy Twój profil jest zgodny z kulturą i wartościami Adecco.
 • Podczas korzystania przez Ciebie z Chat Bot’a, z którego korzystamy w celu komunikacji w związku z przeniesieniem danych do nowego systemu, przetwarzamy następujące informacje: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, oraz informacje dotyczące przeglądarki i ruchu sieciowego.
Czy przesyłamy Twoje dane osobowe poza granice Unii Europejskiej?

Czy przesyłamy Twoje dane osobowe poza granice Unii Europejskiej?

Odpowiadasz za bezpieczne przechowywanie Twoich danych do logowania się w Portalu, w szczególności hasła otrzymanego od nas lub stworzonego przez siebie. Te dane uwierzytelniające są wyłącznie do Twojego użytku. Nie możesz dzielić się swoimi danymi uwierzytelniającymi lub jakimikolwiek innymi szczegółami dotyczącymi Twojego konta z innymi osobami.

Jakie masz prawa?

Jakie masz prawa?

Administrator może przechowywać Twoje dane osobowe nie dłużej niż przez 2 lata od momentu rejestracji w serwisie Adecco. We wspomnianym okresie będziemy przetwarzać Twoje dane, aby przekazywać Ci informacje o możliwych nowych ofertach pracy, lub ciekawych nowych stanowiskach, lub w celu udzielania porad dotyczących dalszych możliwości rozwoju kariery. Jeżeli zakwalifikujesz się do procesu rekrutacji dla któregoś z Klientów Adecco, lub znajdziesz zatrudnienie za naszym pośrednictwem, Administrator będzie przechowywał Twoje dane osobowe przez dłuższy okres, celem przestrzegania przepisów prawa, przez okres przewidziany właściwymi przepisami. Wspomniane przepisy zakresem obejmują: podatki, umowy zatrudnienia, informacje finansowe związane z naliczaniem i wypłacaniem wynagrodzeń.

Jak wygląda kwestia bezpieczeństwa danych osobowych w przypadku korzystania z systemów Adecco?

Jak wygląda kwestia bezpieczeństwa danych osobowych w przypadku korzystania z systemów Adecco?

Warunki niniejszej Informacji mogą się zmieniać od czasu do czasu. Będziemy publikować wszelkie istotne zmiany w niniejszej Informacji w odpowiednich zawiadomieniach na stronie internetowej lub kontaktując się z Tobą za pośrednictwem innych kanałów komunikacji.

W jaki sposób możesz się z nami skontaktować?

W jaki sposób możesz się z nami skontaktować?

W jaki sposób wprowadzamy zmiany do niniejszej Informacji?

W jaki sposób wprowadzamy zmiany do niniejszej Informacji?