Posledná aktualizácia: 06-2020

ADECCO Slovakia, s. r. o., IČO: 44 077 866, so sídlom v Digital Parku III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava (ďalej ako „Adecco“, „my“ alebo „nás“, vrátane všetkých odvodených gramatických tvarov), sa zaväzuje chrániť a rešpektovať Vaše súkromie.

Tieto Pravidlá (spolu s ostatnými dokumentmi uvedenými v týchto Pravidlách) popisujú, aké osobné údaje od Vás získavame a ako ich spracovávame, keď navštevujete naše internetové stránky www.adecco.sk.

Nižšie nájdete obsah, takže môžete prejsť rovno k časti, ktorá Vás najviac zaujíma.

Obsah:


Aké osobné údaje o Vás zhromažďujeme

Aké osobné údaje o Vás zhromažďujeme

• Zhromažďujeme osobné informácie o Vašich návštevách internetovej stránky adecco.sk ( "Internetová stránka"), okrem iného vrátane údajov o prevádzke, lokalizačných údajov, weblogov, obsahu prieskumných a kontaktných formulárov a iných komunikačných dát a zdrojov, ktoré navštevujete. Takto zhromaždené údaje Vám v budúcnosti uľahčia návštevy Internetovej stránky, pretože Vám budeme môcť navrhnúť Obsah, ktorý je pre Vás relevantný na základe miesta, z ktorého Internetovú stránku navštevujete.
• Zhromažďujeme všetky informácie, ktoré nám poskytnete pri použití kontaktných formulárov (napr. formuláru "Kontaktujte nás", "Zašlite nám správu", "Získajte aktuálne finančné správy" alebo "Kontaktujte nás ohľadom spolupráce"). Poskytnutie týchto Vašich údajov prostredníctvom našich kontaktných formulárov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou; berte však, prosím, na vedomie, že políčka označené hviezdičkou (*) sú povinné pre vyplnenie, pretože tieto informácie potrebujeme na splnenie Vašej žiadosti alebo k odpovedi na Vašu žiadosť. Poskytnutie ostatných údajov, ktoré s nami zdieľate pri vypĺňaní našich kontaktných formulárov, sú na Vašom výhradnom uvážení. Ak nás bude kontaktovať, uchováme si záznam takejto korešpondencie.
• Môžeme tiež uchovávať cookies, ako je uvedené podrobne v našich
Pravidlách pre Cookies.

Aké osobné údaje o Vás získavame, keď používate chatbot

Aké osobné údaje o Vás získavame, keď používate chatbot
Vďaka Vášmu prístupu k chatbotu získavame Vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, číslo Vášho mobilného telefónu, prehliadač a Vašu polohu a prevádzkové údaje. Všetky ďalšie potrebné osobné údaje budú získavané spoločnosťou Amazon prostredníctvom systému sledovania žiadateľov Amazon Salesforce, na ktorý budete presmerovaný kliknutím na odkaz na web Amazon v chatbote.

Ako používame Vaše osobné údaje

Ako používame Vaše osobné údaje
Vaše osobné informácie budú zhromažďované a spracovávané na nasledujúce účely:
• čo najlepšie prispôsobiť Obsah a zdroje Vašim preferenciám;
• reagovať na Vaše žiadosti alebo otázky, ak nás kontaktujete;
• zasielať Vám iné informácie, napr. o nastávajúcich udalostiach v Adeccu alebo obchodné oznámenia Adecco, ktoré by Vás mohli zaujímať;
• aby nám pomohli vytvoriť, zverejniť a zlepšovať Obsah pre Vás čo najrelevantnejšie;
• zabezpečiť, aby obsah poskytovaný prostredníctvom Internetovej stránky bol prezentovaný čo najefektívnejšie pre Vás a pre Vaše zariadenie;
• umožniť Vám zúčastniť sa pokročilých interaktívnych funkcionalít našej Internetovej stránky, ak sa tak rozhodnete;
• ďalej rozvíjať a zlepšovať Internetovú stránku a systémy, aby Vám slúžili čo najlepšie.
• Vaše osobné údaje používame aj na to, aby sme Vám zasielali priame marketingové oznámenia e-mailom, ak nám k tomu dáte výslovný súhlas (opt-in) v príslušnom kontaktnom formulári. Súhlas s prijímaním budúcich marketingových oznámení môžete kedykoľvek odvolať (opt-out).

Naše používanie Vašich osobných údajov, ako je uvedené vyššie, povoľuje slovenská aj európska legislatíva vzhľadom na to, že:
• je to nutné pre presadzovanie našich legitímnych záujmov pri sledovaní vyššie uvedených účelov (napr. prispôsobovať obsah a zverejňovať čo najrelevantnejšie informácie a ďalej vyvíjať a rozvíjať Internetovú stránku a naše systémy), a tieto naše záujmy nie sú v konkrétnych prípadoch potlačené Vašimi súkromnými záujmami;
• sú v niektorých prípadoch potrebné k tomu, aby sme plnili naše zákonné alebo regulačné povinnosti, ako napr. poskytovanie informácií verejným inštitúciám alebo štátnym a / alebo vládnym orgánom a / alebo úradom; alebo
• sú v niektorých prípadoch potrebné pre splnenie úlohy vo verejnom záujme, a ak používame osobitné kategórie osobných údajov potrebné pre stanovenie, uplatňovanie alebo bránenie zákonných nárokov alebo ak sa spracovávanie údajov týka osobných údajov preukázateľne verejne známych a / alebo dostupných;
• sú za obmedzených okolností spracovávané s Vaším súhlasom, ktorý ste nám poskytli, napr. keď si zvolíte, aby Vám boli zasielané marketingové oznámenia a správy prostredníctvom e-mailu.

Vaše informácie môžeme uchovávať po dlhšiu dobu, aby sme splnili naše zákonné alebo regulačné povinnosti. Doba uchovávania Vašich osobných údajov závisí od príslušného účelu, pre ktorý sú údaje spracovávané, a od príslušného nástroja, v ktorom sú tieto osobné údaje spracovávané. V týchto Pravidlách nie je možné stanoviť rôzne doby uchovávania osobných údajov v primerane zrozumiteľnom formáte. Kritériá používané na stanovenie platnej doby uchovávania sú tie, že budeme všetky údaje uvedené v týchto pravidlách uchovávať, (i) kým to bude potrebné pre príslušný účel; (Ii) kým to bude potrebné pre realizáciu nášho obchodného vzťahu s Vami; (Iii) dokiaľ s tým budete súhlasiť a / alebo (iv) kým to budú vyžadovať príslušné zákony o uchovávaní údajov.


Zdieľanie údajov s tretími stranami

Zdieľanie údajov s tretími stranami
Pre uľahčenie efektívneho využívania Vašich osobných údajov a pre poskytovanie obsahu a / alebo zdrojov, zdieľame Vaše osobné údaje s tretími osobami, avšak len za týchto okolností:

• S dodávateľmi, zhotoviteľmi a zástupcami: čas od času najímame inej spoločnosti, či zamestnávame iné fyzické osoby, aby našim menom vykonávali niektoré funkcie, ako napríklad:

o poskytovaní hostingu - poskytovatelia pôsobiaci v Slovenskej republike,

o poskytovaní služieb správy obsahu webových stránok - poskytovatelia sa prevažne nachádzajú v Slovenskej republike.

Títo príjemcovia budú mať prístup len k tým Vašim osobným údajom, ktoré nevyhnutne potrebujú pre správne poskytovanie ich služieb, v žiadnom prípade im nie je dovolené používať Vaše údaje na iné účely. Títo príjemcovia budú podliehať zmluvným záväzkom o mlčanlivosti.

• S klientmi Adecco: s našim klientom spoločnosťou Amazon zdieľame osobné údaje, ktoré o Vás zhromažďujeme pomocou funkcie chatbot, aby bol proces Vášho náboru čo najefektívnejší

• S inými subjektmi skupiny Adecco Group (tj. Akýmkoľvek spoločnosťami priamo alebo nepriamo ovládanými zo strany Adecco). Zoznam spoločností z Adecco Group je uvedený tu (https://www.adeccogroup.com/worldwide-locations/), a to vrátane všetkých ich dodávateľov, zhotoviteľov a zástupcov, ktorí môžu byť účastní na poskytovaní Internetovej stránky alebo jej obsahu. Toto zdieľanie sa deje z dôvodu, aby sme Vám mohli poskytovať lepšie služby alebo jednoducho povedané, aby sme mohli reagovať na Vaše žiadosti (napr. keď používate formuláre "kontaktujte nás").

• S vládnymi (alebo podobnými štátnymi či verejnými) orgánmi a / alebo úradmi alebo s orgánmi činnými v trestnom konaní, ak podľa nášho výlučného uváženia rozhodneme, že sme zo zákona povinní tak učiniť.


IP adresy a cookies

IP adresy a cookies
Pre správu systému zhromažďujeme informácie o Vašom počítači, vrátane (ak sú k dispozícii) Vašej IP adresy, operačného systému a typu prehliadača. Ide o štatistické údaje o tom, kedy a ako naši používatelia prechádzajú stránky a tieto údaje neidentifikujú Vás ani žiadnu inú fyzickú osobu.

Z rovnakého dôvodu môžeme získavať informácie o tom, ako všeobecne používate internet, a to pomocou cookies súborov, ktoré sú uchovávané na Vašom zariadení. Cookies nám pomáhajú zlepšovať Internetovú stránku a poskytovať lepší a viac personalizovaný obsah. Ďalšie informácie o tom, ako používame cookies, nájdete v našich
Pravidlách pre cookies.

Ak svoj počítač zdieľate s inými osobami, odporúčame Vám nevoliť možnosť "uložiť moje údaje", keď Vám Internetová stránka túto možnosť ponúkne.

Kde sú Vaše osobné údaje uložené a spracovávané

Kde sú Vaše osobné údaje uložené a spracovávané
Ako je uvedené vyššie v časti "Zdieľanie s tretími stranami", zdieľame Vaše osobné údaje s nasledujúcimi subjektmi:
• S dodávateľmi, zhotoviteľmi alebo našimi zástupcami: Ak používame tretiu osobu ako dodávateľa, zhotoviteľa alebo zástupcu, sú Vaše osobné informácie pod našou kontrolou a my používame kontrolné mechanizmy na zabezpečenie adekvátnej ochrany Vašich osobných údajov.
• So spoločnosťou Amazon ako naším klientom: S týmto klientom zdieľame Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytujete prostredníctvom chatbotu, aby
sme pre Vás našli najvhodnejšie prácu. Amazon ukladá Vaše dáta do cloudu Salesforce, o ktorom Vás bude informovať vo svojich Zásadách ochrany osobných údajov
• S ostatnými spoločnosťami z Adecco Group: Uzavreli sme dohody v rámci celej skupiny, aby sme zaistili, že Vaše osobné údaje budú v celej skupine Adecco podliehať primeranej ochrane.

Vynakladáme všetko úsilie, ktoré je primerane potrebné na bezpečné zaobchádzanie s Vašimi osobnými údajmi v súlade s týmito Pravidlami.

Zdieľanie Vašich osobných údajov mimo EÚ / EHP

Zdieľanie Vašich osobných údajov mimo EÚ / EHP
Vaše osobné údaje môžu byť odovzdávané a spracovávané do / v jednej alebo viacerých krajín / krajinách mimo EÚ / EHP. Mimo Európskej Únie sa Vaše údaje prenášajú iba do krajín, ktoré poskytujú dostatočnú úroveň ochrany podľa relevantnej legislatívy EÚ alebo v ktorých skupina Adecco zaviedla vhodné ochranné opatrenia na zabezpečenie Vašich osobných údajov.
Týmito krajinami môžu byť:
- Andorra
- Asia - Pacifický Región
- Bolívia
- Izrael
- Región Latinskej Ameriky
- Región Severnej Ameriky
- Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Írska
- Spojené štáty americké


Bezpečnosť údajov

Bezpečnosť údajov
Hoci robíme všetko pre ochranu Vašich osobných údajov, upozorňujeme, že prenos informácií prostredníctvom internetu nie je úplne bezpečný a nemôžeme zaručiť bezpečnosť Vašich údajov prenášaných na Internetovú stránku alebo prenášaných k tretím stranám. Z tohto dôvodu sa akýkoľvek prenos údajov uskutočňuje na Vaše vlastné riziko. V každom prípade však budeme používať prísne operačné postupy a adekvátne technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k žiadnemu neoprávnenému prístupu k týmto osobným informáciám a k ich neoprávnenej zmene, vymazanie alebo prenosu.


Vaše práva. Ako môžete získať prístup k vašim osobným údajom, ako ich môžete upraviť alebo vymazať

Vaše práva. Ako môžete získať prístup k vašim osobným údajom, ako ich môžete upraviť alebo vymazať

Podľa platných predpisov na ochranu osobných údajov máte nasledujúce práva:
• Právo na prístup k Vašim Osobným údajom a získanie ich kópie
Máte právo získať od Spoločnosti potvrdenie, či spracováva nejaké Vaše Osobné údaje. Ak tomu tak je, máte právo na prístup k týmto Vašim Osobným údajom a k určitým informáciám o ich spracovaní. Môžete nás tiež požiadať o kópiu Vašich Osobných údajov.
• Právo na prenosnosť Vašich Osobných údajov
Ak Vaše Osobné údaje spracovávame automatizovane, máte právo od nás získať tie Osobné údaje, ktoré ste nám sami poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a ak je to technicky možné, máte právo od nás žiadať, aby tieto Osobné údaje boli odovzdané inému subjektu.
• Právo na opravu Vašich Osobných údajov
Ak nám preukážete, že Vaše Osobné údaje, ktoré spracovávame, nie sú správne, môžete požadovať ich aktualizáciu alebo opravu. V určitých prípadoch môžete Vaše Osobné údaje sami aktualizovať prostredníctvom Portálu.
• Právo na vymazanie Vašich Osobných údajov (právo byť zabudnutý)
V určitých (legislatívou stanovených) prípadoch máte právo na to, aby boli Vaše Osobné údaje vymazané. Žiadosť o výmaz Vašich Osobných údajov môžete podať kedykoľvek a my vyhodnotíme, či bude Vašej žiadosti vyhovené. Ak dospejeme k záveru, že nastali dôvody na vymazanie Vašich Osobných údajov, urobíme to bez zbytočného odkladu. Majte prosím ale na pamäti, že ak budú Vaše Osobné údaje vymazané, nebudeme Vám schopní ďalej poskytovať službu, ktorú od nás očakávate. Pokiaľ o túto službu prejavíte opäť záujem neskôr, budete nám musieť znovu poskytnúť Vaše Osobné údaje.
• Právo na obmedzenie spracovania Vašich Osobných údajov
V určitých (legislatívou stanovených) prípadoch máte právo na obmedzenie spracovania Vašich Osobných údajov. Majte prosím ale na pamäti, že toto obmedzenie spracovania Vašich Osobných údajov môže obmedziť službu, ktorú Vám poskytujeme.
• Právo namietať
Ak opierame spracovanie Vašich Osobných údajov o náš oprávnený záujem, máte právo z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie vzniesť proti tomuto spracovaniu námietku. Spoločnosť bude potom oprávnená ďalej spracovávať Vaše Osobné údaje, iba ak preukáže závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré budú prevažovať nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami alebo bude Vaše Osobné údaje spracovávať len na určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

Ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na Vašom súhlase, máte tiež právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Prípadným odvolaním tohto súhlasu nebude dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov založená na tomto súhlasu pred jeho odvolaním.

Pokiaľ si budete priať uplatniť niektoré z uvedených práv, urobte tak prosím prostredníctvom Portálu alebo nám napíšte e-mail na adresu privacypolicy@adecco.cz. Ďalej nás môžete kontaktovať na adrese nášho sídla. Upozorňujeme, že v prípade žiadosti zaslanej emailom budeme potrebovať overiť Vašu totožnosť alebo Vás nejakým spôsobom identifikovať.

V prípade, že sa budete domnievať, že spracovaním Vašich Osobných údajov došlo k porušeniu právnych predpisov máte tiež právo podať sťažnosť u niektorého dozorného úradu, najmä v štáte Vášho obvyklého bydliska, miesta výkonu Vášho zamestnania alebo miesta, kde došlo k údajnému porušeniu. Týmto dozorným úradom pre Slovenskú republiku je Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovensko, http://www.dataprotection.gov.sk/

Marketingové oznámenia

Marketingové oznámenia
Budeme Vám posielať emailom marketingové oznámenia, typicky prevažne emailom, iba ak nám na to dáte súhlas.

Máte možnosť zaškrtnúť relevantné políčko na formulároch súhlasu, ktorý používame pri zhromažďovaní Vašich osobných údajov, ak súhlasíte s tým, aby sme Vám posielali príslušnú marketingovú komunikáciu.

Zmeny týchto pravidiel

Zmeny týchto pravidiel

Tu uvedené informácie sa môžu čas od času meniť. Nové verzie tohto dokumentu budú zverejnené na internetovej stránke Spoločnosti a / alebo o nich budete informovaní iným vhodným spôsobom.


Kontakt

Kontakt
Ak budete mať nejaké ďalšie otázky týkajúce sa tu uvedených informácií alebo budete potrebovať ďalšie informácie ohľadne spracovania a ochrany Vašich Osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať na emailovej adrese
privacypolicy@adecco.czalebo na adrese nášho sídla.

Spoločnosť vymenovala zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov, ktorého možno kontaktovať na emailovej adrese Adecco.globalprivacy@adeccogroup.com alebo telefónnom čísle +41448788829.