Posledná aktualizácia: 06-2020

Predmet a prijatie podmienok

Týmito podmienkami používania (ďalej len "Podmienky používania") sa riadi používanie internetovej stránky adecco.sk (vrátane prístupu k nej), ktorú prevádzkuje ADECCO Slovakia, s.r.o. (ďalej len "Adecco" alebo "my"), a to vrátane obsahu, ktorý je k dispozícii prostredníctvom tejto internetovej stránky (ďalej len "Internetová stránka") a cez tento chatbot.

Každá osoba, ktorá pristupuje na web (ďalej len "Vy"), prijíma tieto podmienky používania platné a účinné v čase návštevy na webe a súhlasí s tým, že sa bude týmito podmienkami používania riadiť. V prípade, že akákoľvek osoba pristúpi k funkciám chatbotu, sú Podmienky používania prijaté kliknutím na tlačidlo v chatbote s textom "Než budeme pokračovať, potvrďte, že ste si prečítali a prijali Podmienky používania".

Tieto Podmienky používania sa môžu z času na čas líšiť a Vaše používanie tejto Internetovej stránky a chatbotu podlieha aktuálnym Podmienkam používania ku dňu ich použitia. Pravidelne preto prosím kontrolujte tieto Podmienky používania, aby ste sa uistili, že s nimi súhlasíte. Pokiaľ s nimi nesúhlasíte, prestaňte prosím Internetovú stránku používať alebo ju neprijmite kliknutím na tlačidlo "prijatie" v konverzácii chatu, čím sa konverzácia chatu ukončí.

Obsah, ktorý Vám poskytujeme prostredníctvom Internetovej stránky (ďalej len "obsah") sa môže riadiť zvláštnymi podmienkami (ďalej len "Osobitné podmienky"), ktoré akceptujete zakaždým, keď k tomuto Obsahu pristúpite. Tieto osobitné podmienky sú Podmienky použitia pre chatbot, ktoré je potrebné prijať, aby ste mohli pokračovať v konverzácii. V prípade rozporu alebo nezrovnalosti medzi týmito Podmienkami používania a podmienkami používania chatbotu, majú podmienky používania chatbotu prednosť.

Internetová stránka nepredstavuje ani netvrdí, že predstavuje zdroj poradenstva alebo prostriedok na založenie akéhokoľvek obchodného vzťahu medzi Vami a nami.

Prístup k Internetovej stránke a chatbotu je povolený dočasne. Vyhradzujeme si právo Obsah tejto Internetovej stránky bez upozornenia odstrániť alebo zmeniť. Z času na čas môžeme prístup k niektorým častiam Internetovej stránky alebo k celej Internetovej stránke obmedziť.

Nie sme povinní Internetovú stránku a chatbot sprístupňovať a nenesieme žiadnu zodpovednosť, ak sú Internetová stránka alebo chatbot z akéhokoľvek dôvodu alebo na akúkoľvek dobu neprístupné, a to buď úplne alebo čiastočne.

Nižšie nájdete obsah, takže môžete prejsť rovno k časti, ktorá Vás najviac zaujíma.

Obsah:


Používanie tejto Internetovej stránky a chatbotu

Používanie tejto Internetovej stránky a chatbotu
Potvrdzujete a dobrovoľne a výslovne súhlasíte, že používate Internetovú stránku a chatbot na Vašu jedinú a výlučnú zodpovednosť.

Zodpovedáte za všetky opatrenia potrebné na to, aby ste mali prístup k Internetovej stránke a chatbotu. Takisto musíte zabezpečiť, aby všetky osoby, ktoré navštívia Internetovú stránku a chatbot prostredníctvom Vášho pripojenia k internetu tieto Podmienky používania a platné Osobitné podmienky pre chatbot poznali a aby ich dodržiavali.

Ak si zvolíte alebo ak Vám je pridelený užívateľský identifikačný kód, heslo alebo akákoľvek iná informácia ako súčasť nášho bezpečnostného postupu, musíte s týmito informáciami zaobchádzať ako s dôvernými a nesmiete ich poskytnúť žiadnej tretej osobe. Máme právo užívateľský identifikačný kód alebo heslo kedykoľvek zablokovať, ak ste si ho zvolili alebo ak Vám bolo nami pridelené, ak ste podľa nášho názoru nedodržali akékoľvek ustanovenia týchto Podmienok používania.

Prístupom na Internetovú stránku alebo chatbot súhlasíte, že neurobíte nič, čo by mohlo poškodiť imidž Adecco, naše záujmy či práva alebo imidž, záujmy či práva našich pridružených spoločností (ďalej len "Spoločnosti z Adecco Group") alebo čo by mohlo poškodiť Internetovú stránku, urobiť ju nepoužiteľnou alebo ju preťažiť alebo čo by akýmkoľvek spôsobom mohlo zabrániť bežnému používaniu Internetovej stránky inými návštevníkmi.

Realizujeme vhodné bezpečnostné opatrenia, ktoré sú primerané tomu, aby sme odhalili existenciu vírusov. Musíte však vziať na vedomie, že existujúce bezpečnostné opatrenia pre počítačové systémy na internete nie sú úplne dôveryhodné a že teda nemôžeme zaručiť neexistenciu vírusov či iných prvkov, ktoré môžu spôsobiť zmeny Vašich počítačových systémov (hardvér a softvér) alebo Vašich dát a súborov obsiahnutých vo Vašich systémoch .


Obsah

Obsah
Nie sme povinní kontrolovať správnosť Obsahu a neručíme za užitočnosť, presnosť, úplnosť alebo relevantnosť Obsahu a / alebo za jeho aktuálnosť. Výslovne vylučujeme akúkoľvek zodpovednosť za chyby alebo opomenutia týkajúce sa Obsahu, Internetovej stránky alebo chatbotu, s výnimkou prípadov, keď takáto zodpovednosť vznikne z nášho podvodného konania alebo skreslenia alebo ako následok úmrtia či úrazu spôsobeného našou nedbalosťou.

Zahrnutie Obsahu do Internetovej stránky a chatbotu v žiadnom prípade neznamená poskytnutie služieb zabezpečenia pracovníkov alebo akýkoľvek iný druh služieb. Adecco a Spoločnosti z Adecco Group výslovne vylučujú akúkoľvek zodpovednosť za Vaše rozhodnutie urobené na základe Obsahu.


Žiadna ponuka alebo žiadosť o ponuku

Žiadna ponuka alebo žiadosť o ponuku
Informácie poskytnuté na Internetovej stránke nepredstavujú ponuku alebo výzvu k nákupu alebo predaju akýchkoľvek cenných papierov Adecco alebo výzvu na obchodovanie či akékoľvek transakcie s akýmikoľvek cennými papiermi Adecco. Investori sa nesmú na tieto informácie pri svojom investičnom rozhodovaní spoliehať.


Právo duševného vlastníctva

Právo duševného vlastníctva
Všetok Obsah na Internetovej stránke a v konverzácii chatbotu buď vlastníme alebo nám na jeho používanie bola poskytnutá licencia. Všetko, čo vidíte alebo čítate na Internetovej stránke (ako napr. obrázky, fotografie, ilustrácie, texty, videoklipy a iné materiály), je celosvetovo chránené autorským právom, dizajnom, ochrannými známkami či inými právami duševného vlastníctva. Musíte vždy rešpektovať všetky práva duševného vlastníctva týkajúce sa Internetovej stránky a Obsahu, ktoré vlastníme my, ktorákoľvek zo Spoločností z Adecco Group alebo tretia strana. Obsah nesmiete získať ani sa nesmiete pokúsiť o jeho získanie inými prostriedkami alebo postupmi než tými, ktoré Vám umožňuje Internetová stránka a chatbot.

V žiadnom prípade Vám tieto Podmienky používania alebo to, že používate Internetovú stránku alebo chatbot, neudeľujú žiadne práva duševného vlastníctva k Internetovej stránke alebo k Obsahu okrem tých, ktoré sú uvedené v týchto Podmienkach alebo v Osobitných podmienkach chatbotu. Je preto výslovne zakázané, aby ste vykonávali akúkoľvek reprodukciu, transformáciu, šírenie alebo verejné oznámenie akýchkoľvek častí Internetovej stránky alebo Obsahu alebo dali k dispozícii, zhotovovali výňatky, znovu používali, odovzdávali ďalej alebo akýmkoľvek iným spôsobom používali akýmikoľvek prostriedkami alebo postupmi akékoľvek časti Internetovej stránky alebo Obsahu, s výnimkou toho, čo povoľujú tieto Podmienky používania alebo Osobitné podmienky chatbotu alebo ak Vám to umožňuje platný zákon alebo pokiaľ Vám k tomu bolo poskytnuté výslovné povolenie držiteľom práva.

Prosím, buďte informovaní o (nielen) lokálne platne registrovaných ochranných známkach:

• ADECCO - slovná
• Adecco - kombinovaná
• ADECCO, BETTER WORK, BETTER LIFE - slovná
• ADECCO TOP SECRETARIES - slovná
• Adecco iJobs - slovná
• ADECCO WAY TO WORK - slovná
• A THE ADECCO GROUP - kombinovaná


Odkazy

Odkazy
Na Internetovej stránke môžu byť uvedené odkazy na iné internetové stránky prevádzkované tretími osobami, ako je odkaz na Amazon Salesforce sledovací systém v chatbote, ktoré s nami nie sú spriaznené. Uvedenie akéhokoľvek odkazu na stránky takejto tretej osoby neznamená, že sme tieto stránky schválili a neprijímame žiadnu zodpovednosť za žiadnu internetovú stránku tretej osoby, ktorá obsahuje odkaz na túto Internetovú stránku alebo na ktorú obsahuje odkaz táto Internetová stránka. Nepreskúmali sme všetky internetové stránky, ktoré obsahujú odkaz na Internetovú stránku a nezodpovedáme za obsah alebo správnosť akýchkoľvek stránok mimo Internetovú stránku alebo akékoľvek iné stránky, ktoré obsahujú odkaz na Internetovú stránku. Použitie akéhokoľvek odkazu na inú stránku mimo Internetovú stránku alebo na stránku tretej osoby je na Vaše vlastné riziko.
Akýkoľvek odkaz na Internetovú stránku na webe tretej osoby vyžaduje naše predchádzajúce schválenie.

Osobné údaje

Osobné údaje
Získavanie a spracovanie Vašich osobných údajov sa riadi Informačnými dokumentmi, ktoré sú plne začlenené do týchto podmienok a sú dostupné tu.


Žiadne záruky, obmedzenie zodpovednosti

Žiadne záruky, obmedzenie zodpovednosti
V rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi nezaručujeme, že funkčné aspekty Internetovej stránky a chatbotu a / alebo Obsahu budú bezchybné alebo že servery, ktoré ich sprístupňujú, neobsahujú vírusy alebo iné škodlivé prvky. Používanie Internetovej stránky a chatbotu a / alebo Obsahu je na Vaše riziko a všetko, čo je na Internetovej stránke alebo chatbote, je Vám poskytované na báze "AKO JE", "AKO JE K DISPOZÍCII", A TO BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY, EXPLICITNEJ ČI IMPLICITNEJ. V rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi nenesieme zodpovednosť za žiadne straty vzniknuté v súvislosti s používaním Internetovej stránky alebo chatbotu alebo Obsahu alebo v súvislosti s ich používaním, či už priamo alebo nepriamo, náhodne, následne alebo inak. Odmietame napríklad akúkoľvek zodpovednosť za stratu používania, prerušenie podnikania, ušlý zisk alebo stratu dát, bez ohľadu na formu rokovaní.


Rozhodné právo a jurisdikcia

Rozhodné právo a jurisdikcia
Tieto Podmienky používania a všetky záležitosti týkajúce sa Internetovej stránky, chatbotu a Obsahu sa riadia slovenským právom a podliehajú výhradnej jurisdikcii príslušných všeobecných súdov v Slovenskej republike.

Zmeny týchto pravidiel

Zmeny týchto pravidiel
Tieto Podmienky používania a Osobitné podmienky pre chatbot môžu byť čas od času menené a Vaše používanie Internetovej stránky sa riadi podmienkami platnými v danej dobe zakaždým, kedy Internetovú stránku a jej Obsah navštívite a zakaždým, keď prijmete Osobitné podmienky pre chatbot ich prijatím v chatbote. Tieto Podmienky používania prosím pravidelne kontrolujte, aby ste s nimi boli riadne oboznámení.

Kontakt

Kontakt
Otázky, pripomienky a žiadosti týkajúce sa týchto Podmienok používania a Zvláštnych podmienok pre chat topánok sú vítané, adresujte ich prosím na adresu sídla ADECCO Slovakia, s. r. o., Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava, Slovensko alebo na e-mailovú adresu privacypolicy@adecco.cz.