INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tento dokument slouží k poskytnutí informací o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „Nařízení GDPR“).

1. Rozsah osobních údajů

Zde uvedené informace se vztahují k osobním údajům uchazeče o zaměstnání poskytnutých Správci prostřednictvím vyplnění a odeslání formuláře na internetových stránkách provozovaných Správcem (tj. jméno, příjmení, telefon, případně email) a případně i na další jeho osobní údaje poskytnuté Správci později v souvislosti s níže uvedeným účelem zpracování (dále společně jen „Osobní údaje“).

2. Správce

Správcem Osobních údajů je společnost ADECCO spol. s r.o., se sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČ 458 06 403, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 12018 (dále jen „Správce“).

3. Účel zpracování a právní základ pro zpracování

Účelem zpracování Osobních údajů je zprostředkování zaměstnání u společnosti Amazon Logistic Prague s.r.o., se sídlem K Amazonu 235, 252 61 Dobrovíz, Česká republika, IČ 013 80 991 (dále jen „Amazon“), a to formou agenturního zaměstnávání, kdy agenturou práce je Správce. Zpracování Osobních údajů je pro toto zprostředkování zaměstnání nezbytné a je tedy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Pokud by k poskytnutí Osobních údajů nedošlo, nebyl by Správce schopen zaměstnání u Amazonu zprostředkovat.

4. Příjemci osobních údajů

Osobní údaje bude Správce předávat pouze Amazonu, případně svým zpracovatelům, kteří Správci pomáhají se zpracováním Osobních údajů a kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření, aby zpracování Osobních údajů splňovalo požadavky Nařízení GDPR a aby byla zajištěna ochrana práv subjektů údajů.

5. Doba uložení osobních údajů

Pro účel uvedený výše bude mít Správce Osobní údaje uloženy pouze po dobu, po kterou bude trvat proces zprostředkování zaměstnání u Amazonu, tzn. pouze do okamžiku definitivního odmítnutí uchazeče o zaměstnání nebo do okamžiku vzniku pracovněprávního vztahu mezi Správcem a uchazečem o zaměstnání a jeho přidělení Amazonu.

6. Práva uchazeče o zaměstnání

6.1 Uchazeč o zaměstnání má právo požadovat od Správce přístup k Osobním údajům, tzn. právo získat od Správce potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k Osobním údajům a k dalším stanoveným informacím. Dále má právo na opravu nepřesných nebo na doplnění neúplných Osobních údajů.

6.2 Pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 Nařízení GDPR a zároveň není splněna některá z podmínek uvedených v čl. 17 odst. 3 Nařízení GDPR, má uchazeč o zaměstnání právo na výmaz Osobních údajů.

6.3 Pokud nastane případ uvedený v čl. 18 odst. 1 Nařízení GDPR, má uchazeč o zaměstnání právo na omezení zpracování Osobních údajů.

6.4 V případě, že se bude uchazeč o zaměstnání domnívat, že zpracováním Osobních údajů došlo k porušení Nařízení GDPR má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména ve státě jeho obvyklého bydliště, místa výkonu jeho zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Tímto dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČ: 708 37 627, www.uoou.cz. 


7. Kontakty


V případě jakýchkoliv otázek týkajících se zpracování Osobních údajů nebo při uplatňování výše uvedených práv se může uchazeč o zaměstnání obrátit na Správce prostřednictvím emailu privacypolicy@adecco.cz nebo telefonu +420 251 001 411. 

ADECCO spol. s r.o.